• 20130224

  Khalid Bin Walid Menerima Berita Wafat Abu Bakar Ketika Perang Yarmuk

  KEDATANGAN BERITA WAFATNYA ABU BAKAR ASHSHIDDIQ RA

  Muslim Soldier - z13.invisionfree.com
  Sumber Gambar: z13.invisionfree.com
  Mereka bercerita, "Ketika kaum muslimin berada di medan pertempuran yang sedang bergejolak, para jagoan tengah bertempur, berperang tanding dan berdatangan dari segala penjuru, tiba-tiba datanglah seorang pembawa berita dari arah Hijaz menyerahkan sepucuk surat kepada Khalid. Khalid bertanya kepadanya, "Apa berita yang kau bawa?" Maka pembawa berita itu mengajaknya berbicara empat mata dan berkata padanya, "Sesungguhnya Abu Bakar ash-Shiddiq ra. telah wafat dan ia menunjuk Umar sebagai penggantinya. Umar menginstruksian agar Abu Ubaidah bin al-Jarrah yang menjadi panglima tertinggi."

  Maka Khalid berusaha merahasiakan berita ini kepada pasukannya agar mereka tidak menjadi lemah dalam kondisi itu. Khalid berkata kepada pembawa berita itu, sedangkan pasukannya mendengar ucapannya, "Engkau telah membawa berita baik!" Khalid segera mengambil surat tersebut dan meletakkannya di dalam tempat busurnya, setelah itu dia meyibukkan diri untuk mengatur pasukan, sambil menahan sejenak pembawa berita tersebut yang bernama Mahmiyah bin Zanim[naskah asli tertulis Manjamah, dan koreksi perbaikan ini datang dari ath-Thabari, 3/394, dan lihat biografinya pada al-
  Issoah, 6/280
  ] di sampingnya. Begitulah yang telah disebutkan Ibnu Jarir ath-Thabari dengan sanadnya.

  Ketika Khalid memberitakan tentang wafatnya Abu Bakar ash-Shiddiq ra. ia berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menentukan kematian terhadap Abu Bakar ash-Shiddiq ra.. Sesungguhnya dirinya lebih aku sukai daripada Umar. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengangkat Umar sebagai penggantinya, sesungguhnya Umar tidak lebih aku sukai dari-pada Abu Bakar. Akhirnya Allah mewajibkanku untuk mencintainya."[Ath-Thabari, 3/402 dari jalan Saif bin Umar dari para syaikhnya]

  Sumber: AlBidayah Wan Nihayah

  1 komentar:

  Copyright © MUSLIM BLOG

  Promoted Link: Tafsir Sponsored By: Gratis Template By: Habib